Stanovy klubu

 

Článek I
Úvodní ustanovení
Název občanského sdružení:
"Celia Club Rokycany o.s."
Zkráceně: klub
Sídlo:Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Masarykovo nám. 215/I
NS Žďár
Rokycany 33701
IČ:270 56 830
Adresa pro doručování: Jana Sovadinová, ul. Josefa Knihy 115/I , 337 01 Rokycany
Článek II
Právní postavení klubu
1. Klub sdružuje členy společného zájmu. Je založen na humanitárních principech neziskovosti.
2. Je právnickou organizací občanů a právnických členů, jehož posláním je pomáhat a sdružovat děti i dospělé postižené nesnášenlivostí lepku v souladu s obecně platnými předpisy.
Článek III
Cíl činnosti klubu
Cílem klubu je informovat lidi, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, o novinkách a vlastních zkušenostech v oblasti bezlepkových potravin. Zejména jde o:
1. shromažďování a rozšiřování informací o dietě
2. osvětová činnost zaměřená na nejširší veřejnost
3. pořádání víkendových pobytů pro děti s bezlepkovou dietou
4. vydávání neperiodických publikací
5. pořádání prodejních výstavek s pracemi členů klubu
Za tímto účelem bude klub shromažďovat prostředky a vydávat klubový občasník
Článek IV
Členství
1. členem klubu mohou být osoby, které souhlasí se stanovami a cíli klubu.
2. člen je přijat z rozhodnutí výboru na základě vyplněné přihlášky do klubu
3. členství vzniká dnem přijetí za člena
4. dokladem členství je doklad o zaplacení členského příspěvku
5. Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) zánikem klubu
Za den zániku členství se považuje:
a) den, kdy výbor obdrží písemné oznámení o vystoupení člena
b) den úmrtí
c) den, kdy klub zanikne
Článek V
Práva a povinnosti členů
1. Člen klubu má právo:
a) podílet se na činnosti klubu
b) volit do orgánů klubu
c) být volen do orgánů klubu
d) obracet se na orgány klubu s návrhy a stížnostmi
2. Člen klubu má povinnost:
a) dodržovat stanovy klubu
b) podílet se na plnění cílů klubu
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech klubu
d) zúčastňovat se členské schůze
3. Člen je povinnen platit členské příspěvky jedenkrát ročně ve výši stanovené členskou schůzí, a to vždy do 31.3. Nově přijatý člen je povinnen zaplatit členský příspěvek do dvou měsíců od přijetí.
Článek VI
Orgány klubu
Orgány klubu jsou:
1. členská schůze
2. výbor
Článek VII
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové klubu
3. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně jednou ročně. Výbor svolává členskou schůzi, pokud o to požádá jedna třetina členů klubu
4. Členská schůze:
a) rozhoduje o změnách stanov klubu
b) schvaluje termíny schůzek klubu na další rok
c) schvaluje úkoly klubu pro příslušné období, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření
d) volí na dobu čtyř let členy výboru
e) rozhoduje o výši členských příspěvků
f) rozhoduje o zrušení klubu
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna jedna třetina členů. Hlasovací právo členů je rovné. O změně stanov a o zrušení klubu rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.
5. Pozvánku na členskou schůzi je výbor povinnen zaslat všem členům klubu nejméně 30 dní před konáním členské schůze. Pozvánka musí obsahovat:
a) místo, datum a hodinu konání
b) pořad jednání
c) výzvu, aby členové veškeré své návrhy k programu jednání doručili výboru tak, aby je výbor obdržel nejméně 15 dní před konáním členské schůze
d) jestliže má být na programu jednání změna stanov klubu, musí pozvánka obsahovat podstatu navrhovaných změn
Článek VIII
Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem klubu, který za svou činnost odpovídá členské schůzi
2. Výbor má tři členy
3. Výbor řídí činnost klubu v období mezi zasedáními členské schůze
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, dle potřeby
5. Výbor:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
b) koordinuje činnost klubu
c) svolává členskou schůzi
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze
e) rozhoduje o přijetí za člena klubu
f) rozhoduje o zrušení členství
g) vede evidenci členů a zaplacených členských příspěvků
6. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru zastupují klub navenek a jednají jeho jménem
7. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů
8. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
Článek IX
Zásady hospodaření
1. Klub hospodaří s movitým majetkem
2. Zdroji majetku jsou:
a) dotace, dary a příspěvky státních i samosprávných orgánů
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
c) výnosy z prodeje výrobků členů klubu
d) členské příspěvky
3. Za hospodaření klubu odpovídá výbor, který každoročně podává členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí
Článek X
Zánik klubu
1. Klub zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným klubem nebo sdružením z rozhodnutí členské schůze
b) rozhodnutím ministerstva vnitra
2. Zanikne-li klub dobrovolným rozpuštěním, rozhodne součastně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání
Článek XI
Závěrečné ustanovení
1. Klub může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád klubu